چاپ
بازدید: 8440
علوم پایه:

- گياه شناسی 

- فيتوشيمی 

- بيوشيمی 

- ژنتيک 

- اثرات بيولوژيک 

- بيوتکنولوژی

 
کشاورزی و منابع طبيعی:

- اکولوژی 

- فيزيولوژی گياهی 

- اهلی کردن و اصلاح 

- بيوتکنولوژی 

- کشت و زراعت 

- فراوری اوليه پس از برداشت 

- مکانيزاسيون 

- تکنولوژی بذر

 
داروسازی، پزشکی و دامپزشکی:

- طب سنتی              

- اثرات فارماکولوژيک 

- اثرات بالينی 

- فرمولاسيون و کنترل 

 
 صنعت و اقتصاد: 

- بازرگانی گياهان دارويی و فراورده های آنها 

- توليد فراورده های گياهان دارويی 

- نوآوری در توليد محصولات راهبردی 

- نظام کيفی و توليد محصولات با کيفيت 

- انتقال تکنولوژی و توليد محصولات گياهی