مقالات کنگره های قبلی

دانلود خلاصه مقالات اولین کنگره گیاهان دارویی (کیش):

دانلود کتابچه مقالات


دانلود خلاصه مقالات دومین کنگره گیاهان دارویی (دانشگاه شهید بهشتی تهران):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات سومین کنگره گیاهان دارویی (دانشگاه فردوسی مشهد):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات چهارمین کنگره گیاهان دارویی (مرکز همایشهای رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات پنجمین کنگره گیاهان دارویی (دانشگاه علوم پزشکی اصفهان):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات ششمین کنگره گیاهان دارویی (مرکز همایشهای آدینه تهران):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات هفتمین کنگره گیاهان دارویی (مجموعه فرهنگی و رفاهی دانشگاه شیراز):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری


دانلود خلاصه مقالات هشتمین کنگره گیاهان دارویی (دانشگاه تربیت مدرس تهران):

دانلود مقالات شفاهی                       دانلود مقالات پوستری

Back to top