تاریخ های مهم

  • شروع به کار بخش دریافت خلاصه مقالات، 15 مهر ماه 1397
  • آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات : 30 بهمن ماه 1397 
  • اعلام نتایج داوری در سایت : 25 اسفند ماه 1397
  • مهلت ثبت نام نویسندگان مقالات پذیرفته شده : 15فروردین ماه 1398
  • درج برنامه کنگره در سایت : 20 فروردین ماه 1398
  • مراسم افتتاحیه وشروع به کارکنگره : 4 اردیبهشت ماه 1398

Back to top