ثبت نام در کنگره

دانشجویان: 

1.700.000 ریال

اعضای هیئت علمی: 

2.400.000 ریال

سایر:

3.200.000 ریال

*حق ثبت نام شامل هزینه دو روز شرکت در کنگره، پذیرایی روزانه و ناهار و دریافت اسناد و مدارک و گواهی حضور در کنگره می باشد.

*علاقمندان می بایست هزینه ثبت نام را به حساب 342067107 نزد بانک تجارت، شعبه دانشگاه شهید بهشتی  - شماره شبا-  IR750180000000000342067107  به نام شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان دارویی واریز و تصویر فیش واریزی را به دبیرخانه اجرایی کنگره ( تلفکس 44036308 - 44036318) ارسال نمایند.

Back to top