دبیر علمی : دکتر پیمان صالحی 

دبیر شبکه ملی پژوهش و فناوری گیاهان  دارویی : دکتر فراز مجاب

مسئول دبیرخانه : مهندس آزاده یعقوبیان

Back to top