هشتمين كنگره ملي گياهان دارويي

اعضای کميته علمی هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی 

    دبير علمی کنگره: دکتر پيمان صالحی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی

 • دکتر محمد باقر رضايی- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
 • دکترعلی سنبلی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر علیرضا قاسم پور- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر ولی الله مظفريان- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
 • دکتر پرويز اوليا- عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
 • دکتر خسرو خواجه- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر فاطمه سفيد کن- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
 • دکتر امیر رضا جاسبی- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر محمد حسين ميرجليلی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر محمد علی بهدانی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بيرجند
 • دکتر محسن فرزانه- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر محمد حسين لباسچی- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
 • دکتر جواد هاديان- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی 
 • دکتر ستار طهماسبی انفرادی- عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 • دکترمحمد فتاحی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • دکتر داراب يزدانی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان دارويی جهاد دانشگاهی
 • دکتر جمال جوانمردی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • دکتر فرزاد نجفی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر شمسعلی رضا زاده- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان دارويی جهاد دانشگاهی
 • دکتر ليلا تبريزی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • دکتر فراز مجاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • دکتر حسام الدین اکبرین- عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 • دکتر محمد جواد خشنود- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر علی رسولی- عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 • دکتر حسن ملکی نژاد- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • دکتر عبدالعلی محقق زاده- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر مهرداد فيضی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • دکتر غلامعلی نادری- عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
 • دکتر سروش سرداری- عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران
 • دکتر نیما نادری- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • دکتر مهدی محمدزاده– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • مهندس وحید گرجی- مدیر عامل شرکت دارویی زردبند
 • دکتر عبدالله شجاعیان- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر فائزه قناتی- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

Scientific Committee

 

Dr. Peyman Salehi, Scientific Chairman, Shahid Beheshti University

 

 

Dr. Abdolah Shojaeyan, Tarbiat Modares University

Dr. Ali Rasouli, Iranian Veterinary Council

Dr. Ali Sonboli, Shahid Beheshti University

Dr. Alireza Ghasempour, Shahid Beheshti University

Dr. Amir Reza Jasbi, Shiraz University of Medical Sciences

Dr. Darab Yazdani, Institute of Medicinal Plants, ACECR

Dr. Faezeh Ghanati, Tarbiat Modares University

Dr. Faraz Mojab, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Dr. Farzad Najafi, Shahid Beheshti University

Dr. Fatemeh Sefidkon, Research Institute of Forests and Rangelands

Dr. Gholam Ali Naderi, Shahed University

Dr. Hasan Malekinejad, Urmia University of Medical Sciences

Dr. Hesamedin Akbarein, Iranian Veterinary Council

Dr. Javad Hadian, Shahid Beheshti University

Dr. Khosro Khajeh, Tarbiat Modares University

Dr. Leila Tabrizi, Tehran University

Dr. Mehdi Mohammadzadeh, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Dr. Mehrdad Feizi, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Dr. Mohammad Ali Behdani, Birjand University

Dr. Mohammad Bagher Rezaie, Research Institute of Forests and Rangelands

Dr. Mohammad Fattahi, Urmia University

Dr. Mohammad Hossein Lebaschi, Research Institute of Forests and Rangelands

Dr. Mohammad Javad Khoshnoud, Shiraz University of Medical Sciences

Dr. Mohsen Farzaneh, Shahid Beheshti University

Dr. Nima Naderi, Shahid Beheshti University of Medical Sciences

Dr. Sattar Tahmasbi Enferadi, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology

Dr. Shamsali Rezazadeh, Institute of Medicinal Plants, ACECR

Dr. Soroush Sardari, Pasteur Institute of Iran

Dr. Valiollah Mozaffarian, Research Institute of Forests and Rangelands

Eng. Vahid Gorji, Zardband Pharmaceutical Company

Back to top