اعضای کميته علمی هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی 

    دبير علمی کنگره: دکتر پيمان صالحی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی

 • دکتر محمد باقر رضايی- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
 • دکترعلی سنبلی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر علیرضا قاسم پور- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر ولی الله مظفريان- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
 • دکتر پرويز اوليا- عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
 • دکتر خسرو خواجه- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر فاطمه سفيد کن- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
 • دکتر امیر رضا جاسبی- عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات شیمی دارویی و گیاهی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر محمد حسين ميرجليلی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر محمد علی بهدانی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بيرجند
 • دکتر محسن فرزانه- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر محمد حسين لباسچی- عضو هیئت علمی موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع
 • دکتر جواد هاديان- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی 
 • دکتر ستار طهماسبی انفرادی- عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتيک و زيست فناوری
 • دکترمحمد فتاحی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 • دکتر داراب يزدانی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان دارويی جهاد دانشگاهی
 • دکتر جمال جوانمردی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
 • دکتر فرزاد نجفی- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان و مواد اولیه دارویی دانشگاه شهيد بهشتی
 • دکتر شمسعلی رضا زاده- عضو هیئت علمی پژوهشکده گياهان دارويی جهاد دانشگاهی
 • دکتر ليلا تبريزی- عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران
 • دکتر فراز مجاب- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • دکتر حسام الدین اکبرین- عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 • دکتر محمد جواد خشنود- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر علی رسولی- عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
 • دکتر حسن ملکی نژاد- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه
 • دکتر عبدالعلی محقق زاده- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 • دکتر مهرداد فيضی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • دکتر غلامعلی نادری- عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد
 • دکتر سروش سرداری- عضو هیئت علمی انستیتو پاستور ایران
 • دکتر نیما نادری- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • دکتر مهدی محمدزاده– عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
 • مهندس وحید گرجی- مدیر عامل شرکت دارویی زردبند
 • دکتر عبدالله شجاعیان- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
 • دکتر فائزه قناتی- عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

Back to top